Suojelemme Stansvikia

Toimeenpano keskeytetty ja kielletty

Helsingin hallinto-oikeus 2.1.2024

Kaupunki ilmoitti 2.11.2023 töiden toistaisesta keskeytyksestä. Helsingin hallinto-oikeus antoi 2.1.2024 toimeenpanokiellon, joten rakennustöitä ei voida jatkaa ennen uusia hallinnollisia päätöksiä. Pysymme luonnollisesti valmiudessa kunnes Stansvik virallisesti suojeltu.

Stansvik monimuotoinen uhanalainen luonto

Ainutlaatuinen tammien, vaahteroiden, koivujen, kuusten, haapojen ja mäntyjen lähimetsäkeidas kantaa lukuisten uhanalaisten lajien, kuten liito-oravien ja lepakoiden sekä uhanalaisten luontotyyppien kasvualustassa.

Stansvikinkallion metsät liittyvät Laajasalon Stansvik-Tullisaaren metsäkokonaisuuteen. Suurin osa kaavoitetun alueen metsistä täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n tärkeimmän ykkösluokan viralliset suojelunarvoisen metsän kriteerit. Tästä huolimatta kaupunki on päättänyt aloittaa hakkuut metsää halkovien teiden rakentamiseksi.

Kruunuvuorenrannan rakennustyömaan saartama Stansvikin niemialue on viimeisiä ikiaikaisen vanhoja kaupunkimetsiä—osa luonnon omaa arkkitehtuurista kokonaisuutta, joka elää symbioosissa kulttuurihistoriallisen kartanoalueen kanssa. Entisen öljysataman suoja-alueena toiminut alue on säilynyt erityisen hyvin, siellä on vuosisatoja vanhaa luonnonmetsää sekä merkittävä määrä uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja kuten lepakoita, kääpiä ja sammalia. Viime kesänä alueella havaittiin myös liito-orava.

Itämeren rantoja

Karuja kallioita

Lehtoja ja kankaita

Korpia ja Nevoja

Metsästä on löydetty esimerkiksi harvinaista lahokaviosammalta, joka viihtyy vanhoissa tasaisen kosteissa mestissä.

Tällaisia maapuita olen nähnyt vain Inarissa Saamenmaalla.

Aino Juvonen Luontoliiton metsäryhmästä Helsingin Sanomissa 21.10.2023
Uhanalainen sammal noin kymmenen metriä tulevasta tiestä.

Luonnonsuojelualue

Vaikka Stansvikin äärimmäinen kärki on jo suojeltu, ekosyteemi ei tulisi kestämään sihen verrattaen todella suuren ympäröivän metsäalueen kaatamista ja jäljelle jäävän valjastamista puistomaiseksi kaupunkilaisten virkistysalueeksi. Tällä hetkellä metsä on vielä oikea metsä, jossa liikkuu eläimiä; kaupungin suunnitelmilla jäljelle jää vain muutamia ihmisille muokattuja polkuja parhaille näköalapaikoille.

Helsingin Kasvun paikka

-kaupunkistrategiasta

Ilmastonmuutoksen ohessa on edennyt toinen maapallon ja luonnon rajallisuuden ilmentymä, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja lajien kato. Luonnon monimuotoisuus ja monipuolisuus ovat arvokkaita itsessään ja myös elintärkeitä ihmisten henkiselle ja fyysiselle terveydelle. Monimuotoisuuden taloudellinenkin merkitys on alettu tiedostaa paremmin.

Kaupungistuminen toimii luonnon kannalta myönteisenä voimana, koska kaupungeissa on helppo elää ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää elämää. Siksi kaupungin päätöksissä on ajateltava niiden vaikutusta luontoon, niin lähellä kuin välillisten vaikutusten kautta kauempana. Helsingillä on esimerkiksi suuri vastuu Itämeren tilasta ja sen suojelusta, ja Helsinki voi vaikuttaa omien luonto- ja metsäalueidensa tilaan monimuotoisuutta tukevalla tavalla.

Kasvun Paikka—Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025

Metsäalueen yli rakentaminen on vastoin kaupungin omaa strategiaa, luonnon monimuotoisuus ei toteudu hakkaamalla suuresta luontoalueesta suurin osa jättäen jäljelle vain pieniä suojeltuja saarekkeita ja puistomaiseen käyttöön varattua virkistysaluetta. Luonnon ekosysteemi vaatii tukea yhtenäisiltä alueilta, eläimet tarvitsevat elintilaa ja mahdollisuuden siirtyä alueilta toisille. Nämä kauniisti kuvaillut luontoarvot eivät toteudu irrallisina nähtävyyksinä. Helsinki on historiallisen vihreä kaupunki, sitä tulisi kehittää tätä identiteettiä kunnioittaen.

Lähiluonto

Metsä on kaupunkilaisten rakastama: se edistää terveyttä ja hyvinvointia, tarjoaa virkistysalueen kävelyille, sieniretkille, piknikeille, uimapäiville, luontoretkille ja toimii paikkana oppia hyvin ja monimuotoisesti säilyneestä ekosysteemistä keskellä vanhaa kartano-perinnemaisemaa ja modernia kaupunkiympäristöä.

Kaikkialta Kruunuvuorenrannasta on korkeintaan muutaman sadan metrin matka merenrantaa kiertäville ulkoilureiteille tai luontopoluille. Luonnonmaisema vaihtelee kalliometsästä rantaniittyihin ja saaristoluotoihin. Luontopoluilla jylhät kalliot ja laaksojen lehdot vuorottelevat.

Alueelle nimensä antanut Kruunuvuori on suurelta osin virkistysaluetta. Lähes erämaahenkisen alueen keskellä on kallion kainaloon jo tuhansia vuosia sitten jäänyt Kruunuvuorenlampi, joka rantoineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi.

Stansvikin lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualue on kooltaan noin viisi ja puoli hehtaaria. -- Kruunuvuoren kaakkoisosassa on suojeltu lehmusmetsikkö.

Helsingin Kaupunki / Uutta Helsinkiä rakentamassa / Kruunuvuorenranta (lainattu 14.10.2023)

Hopealaakso on 150 lapsen päiväkoti merellisessä Kruunuvuorenrannassa. Lähiluonto on yksi tärkeä oppimisympäristömme ja kävelyetäisyydellä löytyy monipuolisia luontoalueita sekä liikuntapuisto tähän tarkoitukseen.

Päiväkoti Hopealaakso, Helsingin kaupungin verkkosivut (lainattu 25.10.2023)

Stansvikin metsän viereisen päiväkoti Hopealaakson lapset käyvät metsässä joka päivä, ja pääsyllä lähiluontoon on tutkitusti valtava neurobiologinen ja fysiologinen vaikutus lasten kehitykseen. Jos kaupungin päättäjät eivät välitä muunlajisten elämistä, voisivatko he välittää paikallisten lasten terveydestä?

Stansvikinkartanoalue

Helsingin kaupungin omistama tilukset, joista vuokralaiset lähteneet jyrkästi nostettujen vuokrien myötä ja tilat ränsistyvät käyttämättöminä. Rantarakennuksessa toimi vielä muutama vuosi sitten aikaisemmin paikallisten rakastama ravintola; kartanoa vuokrattiin häiden ja muiden juhlien järjestämiseen.

Historiallisiin rakennuksiin hyvin säilyneen luontoympäristön keskelle sopisi esimerkiksi kaupunkilaisille tarkoitettua luontokeskustoimintaa sekä perinnerakentamista ja kaupunkiviljelyä tutkivaa toimintaa, joka linkittäisi Kruunuvuorenrannan modernin uudisrakennusalueen saaren historiaan ja tukisi luonnon saavetettavuutta tuomalla tulevaisuudessa vanhat metsät vartin päähän keskustasta.

Alueen rakennukset linkittyvät Helsingin kaupungin historiaan vuosikymmenien päähän, sillä ne on historiallisesti toimineet Kaupungin työntekijöiden kesäisessä virkistyskäytössä.

viljelypalstat
Nuorisovaja
Ravintolarakennus
Saunarakennus
Venevaja
Keltsi, tapahtumatila
#Suojellaan Stansvik

Erilaisten kaupunkilaisten pelastusliike

“Kaupungin oman strategian mukaan arvokkaimmat luontoalueet tulee suojella. Myös kansainväliset monimuotoisuustavoitteet velvoittavat siihen, että luonnonmetsät suojellaan. Me teemme tavallaan täällä sen työn, mikä olisi kaupungin päättäjien velvollisuus. Metsä on nyt julistettu suojelluksi kaupunkilaisten päätöksellä”

Aino, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan aktiivi
Osallistu—/toimi!